KontaktTelefoannûmers:

Dong (Transport) en Yn- en Ferkeap Dong:
Jan Wassenaar: 06 - 2003 75 68 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leanbedriuw:
Gijsbert Wassenaar: 06 - 2003 75 67
Hans Zondervan: 06 2384 50 02
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôffalferwurking:
Auke Wassenaar: 06 - 2003 75 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feehâlderij en Weachbrêge: 
Andre Wassenaar: 06 - 2003 75 70
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Planning Sleepslang en dongtransport:
Hans Zondervan: 06 2384 50 02
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres:

fa.Wassenaar

Hogerhuisdyk 20
9045 RG Bitgummole

Finansjele administraasje:

Telefoannûmmers: 058 253 1251

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemienemail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fa. Wassenaar

Hogerhuisdyk 20

9045 RG Bitgummole

© Mestweg - Ontwerp WebSpinner internet service - Login