Skip to main content

Yn- en ferkeap fan:

Bargedriuwdong, kowedriuwdong,  alle soarten fêste dong, digestaat en kompost

Yn- en ferkeap fan:

Bargedriuwdong, kowedriuwdong,  alle soarten fêste dong, digestaat en kompost

Spesjalisearje yn:

Driuwdongferfier mei weachauto’s, fêstedong ferfier mei walkingfloor’s, driuwdong útride mei Vredo en sleepslang, ôffalferwurking en agrarysk leanwurk

Spesjalisearje yn:

Driuwdongferfier mei weachauto’s, fêstedong ferfier mei walkingfloor’s, driuwdong útride mei Vredo en sleepslang, ôffalferwurking en agrarysk leanwurk

Erkend intermediair

VKL sertifisearre, GMP sertifisearre, weachbrêge 70 ton

Erkend intermediair

VKL sertifisearre, GMP sertifisearre, weachbrêge 70 ton

Mestweg.nl

Mestweg.nl stiet foar yn- en ferkeap fan dong, is erkend intermediair, wurket al mei EVDM en hat eigen dongferfier mei (16) tankauto’. Dizze binne uteraard ék geskikt foar oare floeibere (rest)producten. Fierders beskikke wij oer walkingfloor’s, kontainerauto’s en in tautliner.

Wij hawwe in dongopslach fan mei elkoar sa’n 25.000 m3, dertroch kinne wij foar jo as feehâlder it hiele jier rûn jo (driuw)dong ôffiere en efentueel opslaan. Dêrtroch is it ék mooglik om in homogeen product oan te bieden oan de bouboer foar bygelyks it bejarjen fan de weet.

Mei sa’n 25 meiwurkers binne wij net allinnich wurksum yn de transportsektor mar ék yn dong ûtriden (sleepslangen), agrarysk leanwurk (VKL sertifisearre) en ôffalferwurking (VIHB fergunning) binne wij aktyf. Dêrnjonken wurde der op it bedriuw sa’n 120 kij molken. Foar wa it frysk net machtig is, is dizze side ék yn it nederlânsk beskikbar.